Verdibasert ledelse: egenverd, formål og tro

Egenverd er en viktig del i frivillig arbeid. Gjennom et sunt   egenverd kan motivasjon frigjøres blant frivillige

medarbeidere. Dine venner og frivillige medarbeidere bør ledes   etter formål og hensikt, enn bare fremfor mål. Fornuft kombinert  med framtidstro bør råde, fremfor subjektive observasjoner.  Verdibasert ledelse kan gi organisasjonen gode resultater.

Verdier er mer enn kun materielle ting. De kan også være prinsipielle.  Det man eier, som f.eks. hus, bil, pc og telefon, har en verdi for meg. Alt dette  er konkrete verdier. I ens fritid er det en verdi å kunne besøke  forskjellige steder i ferien, reise på tur med en kameratflokk fra  THG eller inviterte utenfor klubbmiljøet.

Men når vi kommer til abstrakte verdier og prinsipper, er det at   verdibasert ledelse skiller seg fra annen type ledelse. 

Gjennom verdibasert ledelse sørger vi for å identifisere verdier og  moralske prinsipper som har vist seg å være universelle livslover, og som  gir den største effekten i alle sammenhenger, uansett organisasjon eller  situasjon.

De universelle verdiene er like for alle, i motsetning til konkrete verdier.   Følgende gode verdier kan være suksessfaktorer i verdibasert ledelse: 

Et klart formål, uttrykt gjennom en misjon eller visjon. 

Organisasjonen har godt egenverd gjennom sine medlemmer.

Organisasjonens virksomhet baseres på følgende moralske prinsipper:  

Tilhørighet 

Ærlighet 

Selvstendighet 

Integritet 

Eierskap 

Tro 

Likeverd 

Egenverd. 

Verdighet og anstendighet.

Verdi-juvelen

Egenverd og likeverd er vel å anse som juvelen blant verdiene. Ingen  verdi er vel høyere?

Egenverd er dyp visshet om egen evne til å tenke, grunnleggende evne  til å ivareta eget liv og at man har fortjent lykke. En menneske med godt  egenverd er selvgående, utholdende med stor innsats. Egenverd er  styrende for de andre verdiene, for mental helse, motivasjon, ambisjoner  og all øvrig atferd. Egenverd drevet av tro kan flytte fjell, sier Bibelen. 

Likeverd er noe man holder for sant gjennom sin gudsrelasjon: at man er   elsket og funnet verdifull. Dette frigjør tro på en selv og takknemlighet  til den Gud og Skaper som har skapt en: at man anser seg verdifull og  unik. 

Det som da blir betydningsfullt, som har større verdi enn konkrete  verdier, blir da det formål som man skal ledes til og etter. 

Den formålsstyrte styrer etter både hva og hvorfor, og lar hvert skritt  telle, hver handling bevisst støtte opp, og lever dermed for noe som er  større enn en selv. Om en etterlever dette, kan det summeres at alt man  gjør, støtter oppunder et høyere mål. Dette kan da bli et grunnleggende  formål i eget liv.

Det handler om å gripe den delen av virkeligheten som ligger bortenfor  det umiddelbart sansbare. En trosdimensjon blir da et av livets  bestanddeler. 

Man befinner seg i en kompleks og krevende verden. Bevisst å basere sitt  verdisystem på grunnverdiene tro gjennom gudsrelasjon, fornuft og  relasjon, er å satse på en suksessfaktor som vil gi støtte til langsiktig  overlevelse: verdiskapning og lykke. 

Denne grunnverdien er tilgjengelig  og oppnåelig for alle. I bibelsk kontekst beskrives dette som frelse  (gr:zozo) og Guds ufortjente godhet gjennom nåden.

Feiltolker verdibasert ledelse 

Det er kanskje en misforståelse når organisasjoner og bedrifter  utformer verdigrunnlag og henger verdiene opp på veggen for å få  ansatte eller medlemmer til å følge dem.

Like viktig er det da at dette er bevisstgjort i ens tanke og sjel. Dette  uttrykkes og leves ut i det praktiske hverdagsliv.  En form for ledelse hvor man angir en overordnet retning for felles  verdier, tilsier at de store hovedtrekkene er de langsiktige målene. Så får man ta  detaljene i den daglige drift.

Andres handlinger får folk til å oppføre seg annerledes. Derfor skal   organisasjonens verdier leves ut gjennom praktiske handlinger.  I avgjørende konflikter eller dilemmaer kan ledere ha behov for å sette  ord på verdier. Da skjerpes og veies verdiene, og de kommer en til hjelp.

Når man i livets prosesser lever livet: 

Hvilke verdier er viktige for deg? 

Er de til hjelp for deg i livet?

Har du et overordnet mål for det du gjør som strekker seg utover den  trivielle komfortsonen?

Entreprenørskap og ung innovasjon

Nyere studier peker på at verdier som personlig tro, kan fostre entreprenørskap. Historien forteller om begynnelser i små forhold, med løs struktur og uformell stil. 

Dører ble åpnet og nytt landskap åpenbarte seg, og nettverk ble bygd. Gjennom innovasjon har dette ført til utvikling i klubbens historie.

Gode momenter ved å bruke innovasjon har kommet til ved hjelp av:

  - å etterlyse gode ideer

- vise tillit

- gi rom for høyttenkning for de store linjene

- delegere funksjoner utifra interesse, livs- og troserfaring og kompetanse, har gitt resultater som vi høster av den dag i dag.

Er det slik at entreprenører som betrakter arbeidet og tjeneste som et hellig kall, er mer innovative enn andre?

Ting kan tyde på det. Momenter som gir indikasjon på dette er …

Etikk:

- at det ikke er uviktig hvordan man oppfører seg og hvordan man forholder seg til prosesser.

- den enkeltes individuelle ansvar overfor Gud, at man lever sitt liv som et lest og åpent brev med sine sterke og svake sider, i livsnær erkjennelse.

- solidaritet med medmennesker, der vi er vår brors vokter og bryr oss om og ser den enkelte, lytter og forstår.

Forvalteransvar:

ledere som er bevisst mennesker i sin nærhet og sammenheng. Man forvalter fellesskapets ressurser og muligheter og er selv en rollemodell  

Pliktetikk:

Førende verdier som ligger i bunn, peker ut kurs gjennom urolig farvann med visshet om at dette er fundamentalt godt og riktig for sammenhengen man er satt til å lede. Gode plikter uttrykkes f. eks. gjennom egenskaper som trofasthet, ansvar, ryddighet og omsorg.

Siste årene har det vokst til en gruppe med barn, tenåringer og ungdom i THG.

Dette har tilført muligheter og gode relasjoner mellom generasjonene. Gjennom aktiv ledelse ved å gi tillit, involvering i prosjekt og ledelse, har dette vitalisert og tilført THG mye godt. THG-styret  har faktisk en 16 år gammel varamann som har rukket å markere seg gjennom positivt engasjement for sin klubb.

Ungt ansvar og nærværende voksne kan vise seg å være en avgjørende kombinasjon for å lykkes med klubbarbeid forankret i kristne verdier.

I en relasjonell kontekst som THG, bruker man tid sammen med unge og på den måten kan man inkludere dem bedre i det kristne fellesskapet. Gjennom Byggekvelder, prosjektarbeid, messer og turer, så går disse prosessene sin gang.

Resultatet vises i hva som kan høstes i årene som kommer. Vi sår i god jord og gjør det vi kan. Gud gir vekst utfra de åndelige lover som er etablert siden tidenes morgen.

Kontinuitet blant ledere og ungt ansvar gis, og man forventer noe tilbake av dem. Dette er noe unge vokser på. Gjennom at voksne legger mer til rette enn at de bare bestemmer, får de unge til å trives.

Synlige voksne er en trygghetsfaktor for de unge. Dette gjenspeiles der voksne er trygge voksne og trygge på sin verdi.

Voksne menn trenger ikke være så kule i sin oppførsel, men bare være til stede og vise at de vil de unge det beste.

Det er viktig at de unge får noe som gir innhold i livet. Gjennom kunnskap, opplevelser og trosmessige utfordringer, legger man et godt grunnlag som man kan vokse på.

Gjennom relasjon knyttes unge og voksne til det større kristne fellesskapet. Ingen skal gå alene slik at den enkelte ikke blir en isolert stjerne.

Johannes evangelium 15,15 forteller oss at Jesus ikke kaller disiplene sine for tjenere, men kaller dem for venner. På den  samme måte kan vi være venner med unge som søker trygge relasjoner i en utrygg verden. Gud, som er relasjonens Gud, ønsker å uttrykke seg gjennom relasjon med den enkelte.

Vennskapsmotivet blir da et fint utgangspunkt i et miljø med gode relasjoner.

Jesus er en venn som man alltid kan møte. Når man har slik en venn, kan man også dele ting man angrer på, som gjør vondt, som man trenger tilgivelse for. Eller dele gledene i sin gudsrelasjon.

For THGs fremtid, for rekruttering og ledelse, blir det da viktig å ha en ungdomsflokk som er viktig og synlig i miljøet.

En framtid der unge inkluderes, tilfører rikdom i relasjoner og gode opplevelser. 

Frivillig arbeid og samhold

På siste samling før jul var det Vi er inne i en årstid som THG-medlemmer liker godt. Mørke kvelder med godt innevær til å jobbe med hobbyen sin. Oppmøte på Byggekvelder er jevnt godt, og frivilligheten har gode kår.

For THG er frivillig arbeid av stor verdi. Livet blir rikere når man er en del av et miljø der man sammen opplever å gå i samme retning.

Frivillighet er en kilde til vennskap, humor, læring og glede.

Hva hadde THG vært uten alle de som stiller opp på Byggekvelder? Det er nok av elementer som kan gi et manglende engasjement. Dette finner du i samfunnets livsstil der man står i fare for å miste vilje, tid og energi til engasjere seg utover arbeid og hjemmetid.

Vi ser f. eks at behovet for møteplasser for de mange som er mye alene, er voksende. THG vil heie frem hjerte og kompetanse til å skape inkluderende og interessante møteplasser. Folk ser etter samhørighet og gode impulser.

Utifra vår livs- og troshistorie viser erfaringer at det fremdeles er bedre å gi enn å få. Vi lever for noe som er større enn oss selv, beriker andre i fellesskap både horisontalt og vertikalt. Alternativet kan fort bli fangenskap i vår kulturs selvopptatte, materialistiske og begrensede livsstil.

Refokusering ved Guds kjærlighet kan og vil helbrede våre hjerter. Gud gir oss visdom og styrke til å formidle denne kjærligheten til nye mennesker.

Vår oppfordring er: Nyt reisen med de motiverte og handlingsorienterte, og god reise !

Visjon og hensikt

I THG har vi en del verktøy og instrumenter som er ment for måling av lengde, vinkel, volt og temperatur. Verktøyene blir vurdert, ikke alltid utfra størrelse og antall, men i hvilken grad de oppfyller sin hensikt mht. bruk.

Likeens kan økonomi og kompetanse, ikke alltid utfra mengde, måles i hensikt. Da blir dette viktig når det fyller en hensikt. Utfra denne definisjon kan vi måle i hvilken grad alt oppfyller sin hensikt.

Et par utfordringer kan være at det blir viktigere å lykkes med visjonen, enten det er et prosjekt, et arrangement eller en kreativ ide. Da bør man stoppe opp og stille spørsmål om hensikten oppfyller visjonen. Jobben blir her å grave dypere og finne den virkelige hensikt.

Andre utfordringer er omgivelsene. Her kan man møte på misunnelse, jantelov, tradisjon og smålighet.

Hvis du allikevel lever for noe som er visjonært, kreativt og nyskapende, så vil din hensikt nå fram dersom det er den du lever for.

Du vil ofte føle deg liten selv om du ikke alltid røper det for dine omgivelser.

Til tross for følelser, byrder man er kalt til å bære, og utfordrende omgivelser, så vet man at det leves for en hensikt som er større enn en selv.

Gjenkjenner du disse beskrivelser i livet ditt?

Hvis ja, så er min oppmuntring til deg at den hensikten har Gud lagt ned i deg.

Hensikten vil alltid være større enn det du føler deg som person i dine omgivelser. Derfor kan du med glede og frimodighet bruke de verktøy som er i hendene dine for å oppfylle det du har i hjertet.

Geir Asle Vindheim,  leder i THG

Konstruktive mennesker

Av Kjell Grøndahl, kasserer i THG

For noen år siden kunne man begynne en lederartikkel med ordene "I nyhetsbrevet du nå holder i hånden ..." De fleste ser det vel nå på skjermen, selv om det kanskje fortsatt gjelder for de som i dette øyeblikk betrakter teksten i skarp oppløsning og designmessig velvære på smarttelefon eller nettbrett. De mer nostalgisk anlagte blant oss kan gjerne ta en utskrift i svart-hvitt for å lese på sengen.

I dette nummeret har kassereren litt nølende tatt imot oppdraget å skrive noen motiverende ord, og på tross av omfattende ansvarsfornektelse og uthaling av tid, er det faktisk blitt noe av det.

Våren skal være godt i gang. I hvert fall på kalenderen. Under omstendighetene er det bra å konstatere at klimaet på byggekveldene holder god og temperert standard både fysisk og menneskelig. Vi har ulike aldersgrupper innom, og jeg opplever at det er en god møteplass for folk med ulik bakgrunn, også for oss som ikke har noen menighetstilknytning. I klubben er det mange jeg setter stor pris på å snakke med, og jeg ser fram til fredagene.

Vi har til felles at vi liker å bygge saker og ting. Det må vel bety at vi er konstruktive mennesker. Det skal vi ta vare på, for konstruktive mennesker ser etter muligheter hos andre i stedet for å se etter feil. På den måten bygger vi ikke bare baneanlegg, trebåter og firehjulstrekkere, men hverandre også.

Verdibasert ledelse og kultur i THG

Teknisk Hobbygruppe er formelt organisert med styre og vedtekter.
For våre lesere er dette kanskje ukjent for noen da referater formidles til klubbmedlemmene internt.
Styret samles fire ganger pr. år samt deltakelse på årsmøte og klubbmøte.
Som en verdibasert klubb er det viktig og nødvendig å bli bevisst på sine egne og klubbens verdier.
Gjennom vedtak sørger verdibasert ledelse for å identifisere disse verdiene, definere og tydeliggjøre dem. Drivkrefter som verdier, holdninger og overbevisninger har hovedfokus.
Når fokuset er forankret i klubbens verdier, kan det føre til en unik bærende kraft, da ledere, medarbeidere og medlemmer identifiserer seg med og etterlever klubbens verdier.
Verdier som er viktige for en, oppdages ved å observere hva som er dine prioriteringer og hva du gjør og vektlegger. Bekreftelse av dine verdier vises gjennom handlinger og holdninger.
Dette bekreftes ved glede, lykke og tilfredsstillelse når man lever i pakt med sine verdier.
Betydningen av å skape et sunt samsvar mellom personlige verdier og klubbverdier, bør ikke undervurderes.
Med bakgrunn i THGs arbeid, kan det være en god grunn til å fokusere på motivasjon og trivsel som et kriterium for sunt i klubbmiljø.
Et bevisst bilde av hvilke verdier man står for, gir identitet, styrke og stolthet.
Man blir klar over hvem man er når man står samlet.
Kan dette gi kraft og evne til å mestre gode så vel som onde dager?
Skal vi la denne ledelsesform og kultur i større grad prege oss i måten vi tenker og handler på?

Giverglede

Har du oppdaget givergleden? Den som gir, har funnet lykken!

Kontrasten til dette, er: ”Den fattige mangler mye, den grådige mangler alt!”

La oss lytte til mennesker som har oppdaget gleden ved å gi. Midt i vår velstand og grådighet, finnes det et behov i oss alle for å bidra med noe, leve for noe større og hjelpe og glede andre.

Dette burde være en aktuell utfordring til oss alle, i et samfunn der rikdom og velstand har overkjørt de mellommenneskelige verdiene og omsorgen for hverandre.

Vi tror at ved å la være å gi, så går vi glipp av en viktig dimensjon i livet. Bibelen er i hvert fall klar: Du blir saligere av å gi enn å få.

Det finnes mennesker som, midt i vår grådighetskultur, har oppdaget givergleden. De har funnet ut at det tilfører livet noe.

Verdt å lytte til? Har de noe å tilføre?

Leder av Hobbygruppen og tekstforfatter Geir Asle Vindheim.

Leder av Hobbygruppen og tekstforfatter Geir Asle Vindheim.

THG som skapt for fellesskap!

Hos THG inviterer vi til fellesskap. Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å bryte isolasjonens og ensomhetens tilværelse hos menn. Fellesskapet vi inviterer til er et miljø som kan påvirke og fostre den enkelte mann.

Å være en del av et miljø i en klubbsammenheng som THG, kan gi identitet og tilhørighet. Vi er skapt til fellesskap, og fellesskap med hverandre.

Dagens samfunn, arbeidsliv og struktur kan på tross av velferdssamfunnets goder påføre indre smerte og mentale påkjenninger. Med årstidens høst- og vintermørke kan opplevesen av ensomhet bli forsterket. Hvilken ufortjent støtte og oppmuntring er det da ikke å ha et miljø med fellesskap og inkludering!

Et raust og romslig fellesskap kan være svaret på hvordan man møter menn. Man møter dem i ulike livssituasjoner og med bakgrunn med sine behov. Å være åpen og inkluderende vinner vi på. Taper gjør vi ved å la være å leve ut romslighet og gjestfrihet. Fellesskap med rom for nye mennesker blir et fellesskap som vokser. Gode relasjoner og omsorg gjør at man i stor grad åpner seg og snakker sant om sitt eget liv, og er ærlig om seg selv, selv om det ikke alltid er så lett.

Å arbeide for samme mål i fellesskap er en rikdom. Læring gjennom å forholde seg til hverandre er en god måte å utvikle seg på. Sammen får flere del i eierskapet til prosessen i arbeidet som skal gjøres.

Det handler om involvering og engasjerte mennesker. Da øker man interessen for hva fellesskapet kan få til og hva den enkelte kan få del i.

Velkommen til THG-fellesskapet!

Mer enn ord

Teknisk Hobbygruppe består av menn med vanlige behov. Vi ønsker og prøver å møte de virkelige behovene med de ressurser vi har fått, både de åndelige, økonomiske og med gode relasjoner. Dette handler om verdier hvor man ikke alltid kommer med "kristelige" løsninger på folks utfordringer, men at å være medmenneskelig og åndskraft går hånd i hånd.
Før den menige mann vil høre om våre kristelige løsninger, må vi som medmenneske og med oppriktig kjærlighet komme nær folk slik at de blir åpne for de verdier vi har. Vi er ikke kristne "showmen", men mennesker med oppriktig omsorg for dem vi møter.

Hva forteller dette?

I møte med vanlige menns virkelige behov ser man at menn som egenlig er skeptisk til våre verdier, åpner hjerte og sinn for våre dem.

Kjærlighet, gitt fra Gud, som omsettes i omsorg og praktisk gode gjerninger, gir Gud ære. Det skapes da en plattform for å dele gode nyheter og verdimessige ressurser, som kan forandre liv.

La oss oppmuntre hverandre til å møte vanlige menns behov med de gode kristne og menneskelige ressursene vi har fått.

Gleden ved å gjøre noe for andre

Hvordan hadde det vært i livet hvis man kun skulle rendyrke interesser, og ikke gjøre noe godt for andre mennesker? Verdibevisst ledelse har fokus på å gjøre noe godt for andre gjennom sosialt engasjement som vi tror bidrar til et varmere samfunn. At man ivaretar sine interesser og tar vare på seg selv, er selvsagt viktig. Studier viser at det å hjelpe andre, fører til større lykke og et bedre liv. Ser man bort fra materielle verdier, vil man finne sann lykke. Vi finner da momenter som dugnad og deltakelse i ideelt og frivillig arbeid. Kan THG med sitt bidrag se en reduksjon hos antall menn som opplever ensomhet og depresjon, og som plages med dårlig selvbilde? Det kan bare være en måte å finne ut av dette på! Engasjer deg og gjør noe godt for dine medmennesker!

Gode råd

Gode råd er dyre, sies det. Trenger gode råd å være dyre? Er alle dyre råd gode?

Fra oss 40 og 50+ som er underveis i livet, er det nyttig med gode livsråd.

Livet er en spennende reise, så vi deler med deg noen enkle tips til din livsreise. Livsrådene gjelder oss alle, i alle faser i livet, enten det er i medgang eller i motgang. Her er noen:

Finn deg en god rytme og balanse i livet mellom arbeid og hvile. Få nok søvn.

Vær ikke tilgjengelig hele døgnet, på datamaskin, mobil, TV eller arbeid. Finn hvilerommene mellom øktene.

Bruk naturen til gode turer. Fysisk aktivitet og tur i skog og mark forbedrer den mentale helsen og øker din lykke.

Vær bevisst på ditt kosthold, pga. psyken din. Hvilke byggesteiner i kostholdet har du godt av? Drikk gjerne vann. Spis grønt og frukt. Ha matglede.

Finn det gode fellesskap der du kan være sosial. Du finner gode relasjoner med dem du "klinger" godt sammen med. Man trenger hverandre for å få hjelp til å leve som menneske.

Har du funnet din vei? Følger du dine drømmer? Du trenger ikke være perfekt eller bli likt av alle.

En sunn kristen tro er alltid bejaende. Guds gode skaperverk, Guds Ord og den gode rytmen gir grunnlaget for det "Gode Livet". I troens relasjon hører Guds nåde med. Guds nåde griper inn i alle livets aspekter i din gudsrelasjon i det praktiske liv. Nåden viser oss hva som er Guds vilje.

Hva forteller Bibelen oss om Guds nåde?

Sitat fra Det nye testamente, 2. Korinterbrev, kap 9, vers 8:

"Og Gud er mektig til å gi dere all sin nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger, og ha overflod til all god gjerning."

Ledelse av menn og neste generasjon

Menn i "40-50+"-generasjonen fremstår i dag som "yngre" og friskere. I deres liv finner du betydelig erfaring, trygt plantet på sitt ståsted og de har god kapasitet på tid.

Disse er med på å bygge miljø og trivsel i THG og heier frem neste generasjon. Vi er ikke helter, men vi får være med på å skape helter hos den kommende generasjon.

Samtidig er det viktig at "50+"-generasjonen ikke "pensjoneres". Man vil i omgang med dem oppleve at de er vitale i kropp og sinn, de har viktig erfaring og har et avslappet selvbilde. Som ledere kan de fremstå som ledere på alle plan. De er midt i livet, har masse krefter, forstår tiden, kommuniserer godt med den yngre generasjon og henger godt med i den tekniske utviklingen (teknisk hobby!).

De har også et sterkt ønske om å inkludere og formidle sine verdier til menn og likesinnede der klubben deres promoteres, enten offisielt eller gjennom personlig kontakt.

Vi leter hele tiden etter nye ledere som vi får frem det beste i. Målet er at vi alltid har et overskudd av ledere som bringer det beste ut til den kommende generasjon og dem vi møter i livet vårt.

Karriere og lederkompetanse

Erfaring fra frivillig sektor kan faktisk kompensere for dyre kurs. Her kan man få opparbeidet seg en reell lederkompetanse.

Det kan lett overvurderes hvordan det er å være leder. I arbeidslivet tar man lederoppgaver fordi man får betalt for det. Ledelse kan fort bli en instrumental del der det ligner på en på ren administrasjon av mennesker som er på jobb fordi de får betalt for det.

I frivillige organisasjoner handler lederskap om å imøtekomme mennesker. De er der for å bidra, men med ulik motivasjon for å gjøre det. Ledere bør derfor vise at man verdsetter det de gjør. Man bør være tydelig, imøtekomme ulike interesser, samtidig som man skal nå resultater.

Suksessfulle ledere har ofte ledererfaring fra frivillig arbeid.

Frivillige ledere må balansere mellom to krav:

- Å skape rom for frivilliges engasjement.

- Skape resultater.

Vi våger oss derfor frampå med en refleksjon: Morgendagens ledere har ikke dyre MBA-kurs, men mange års erfaring som frivillig leder!

Kompetanse og utøvende lederskap har ingen automatikk i seg der dette er på plass gjennom et dyrt helgekurs i ledelse.

Hobbyglede, livsglede, trosglede

Som menn, underveis i livet, er det noen deler i livet som det er greit å ha på stell. Vi vil her påpeke tre nødvendige deler.

Hobbyglede: Fritidssysler som involverer hobby, opprettholder relasjon og vennskap sammen med andre. Å være en del av en sammenheng, gir mening og tilhørighet. Bygging på sin hobby, medfører også bygging av samarbeid og relasjon. Avkobling fra arbeidslivets stress og mas, gir etterlengtet påfyll i hverdagen med fokus på ens hobby.

Livsglede: Glede er naturlig når man treffes til planlagte og tilrettelagte arrangement. I denne sammenheng, over tid, får livsgleden utfolde seg og komme til uttrykk gjennom ens personlighet. Balanse mellom arbeid og fritid: om å få seg den nødvendige hvile, at man ser fram til å komme på jobb, ser fram til å komme hjem, vitner om at forholdene er i balanse.

Arrangementer, der det er avsatt god tid til å være sammen, gir gjerne en bevisstgjøring av verdier. Denne opplevelsen av at man er blant venner, gir en erfaring av at man ikke er alene her i livet med sine spørsmål, meninger og undringer. Sunnhet i sjel og sinn er meget viktig i en tid der ingenting er gitt et positivt utfall.

Trosglede: I ens livsfundament finnes det gjerne en ballast av trosglede. Med uttrykk for takknemlighet for at man opplever Guds godhet i livet, at man er tilgitt, akseptert og elsket, gir ro og selvinnsikt. Erfaringen av at Guds nåde i ens liv, som er en ufortjent godhet, gir en større grunn til takknemlighet, og kan være en pådriver for å gi videre det man har fått erfare og oppleve.

Dermed kan THG være en arena, en naturlig setting til å få polert og bevisstgjort sine verdier over tid. Det gir en anledning til å skynde seg langsomt, ha god tid i en samtale, over en kopp kaffe man gjerne nyter i lag.

Menn midt i livet, tilstede i sitt eget liv, og underveis, med refleksjon og undring, gir anledning til de gode samtaler. Man erfarer at med livserfaring, så kommer også erkjennelsen av sine begrensninger og svakheter. Og man er ærlig på det. Man kan senke skuldrene da man ikke har andre ambisjoner enn å få være seg selv.

Tilbakemeldinger fra de besøkende forteller at klubbmiljøet oppleves som et fristed. De får fylt sine behov.

Alt i alt kommer da ens egne verdier og gleder til å vise seg som bestående og viktige deler i livet.

Er det ikke tid for vårpuss av verdier og trosgleder?

Joh. 2 brev vers 2: "Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt."

Administrativ leder april

I denne lederartikkelen ser du et bilde fra tur til Fedje høsten 2011. Fartøyet ved kai er et av Bukser og Berging s slepebåter. Båten er stasjonert på Fedje. Slepebåtens funksjon er å buksere store båter trygt til og fra havn. De møter store tankfartøy ute i havgapet og støtter, justerer og får dem trygt til kai. Den er spesialbygget for oppdraget. Mannskapet er rutinert og kjenner sin arbeidsplass. På livets seilas er det godt å komme i havn til et miljø der man omgås andre mennesker. Støtte, og nytt mot, bunkers fylles opp for hjerte og sjel. Egenskaper som kameratskap, samhold, tid for den gode samtalen, kan støtte og buksere slik at man bedre kommer gjennom vanskelig farvann. Mennesker med sin pesonlighet, karakter, interesser, gaver og evner, er lastet opp i den enkelte. Der kan man finne skatter i lasten. Innholdet er viktig å verne om. Den enkeltes egenskaper gjenkjennes og respekteres. I denne relasjon er den digitale teknologien for lengst over oss i THG. Her er det to lokomotiver fra NSB som er inne til revisjon. Et El 16 fikk lagt inn lyd og lys samt noe lodding av brudne ledninger. Loket ble så prøvekjørt og programmert inn på kjørekontroll. El 17,tv, er også programmert og prøvekjørt. Lok-sound er i bestilling og vil bli montert over påske. Det er for øvrig denne loktypen som du finner igjen på Flåmsbanen.

Den lykkelige bidragsyter

En trend i forretningslivet er at det gis deler av fortjeneste og overskudd til humanitære formål. THG har også på sett og vis nytt godt av dette gjennom prosjektstøtte fra lokale banker og tilskudd fra kommune. Vi mottar også støtte fra lokalt næringsliv. Med alle bidrag og inntekter har man fått lagt et grunnlag.

THG har selv begynt å støtte prosjekter. Vi har i 2011 gitt en gave til et lokalt rus og omsorgstiltak.

Utfra vårt verdigrunnlag, levner Bibelen ingen tvil. Det slås tydelig fast at man blir lykkeligere av å gi enn bare å ta i mot og samle rundt seg selv. Hva 2012 bringer og hvem som kan bli mottaker av bidrag vedtas i klubbmøte.

Mennesker som engasjerer seg i noe større enn seg selv, som gir av sine midler, tid og krefter til andre, blir mer tilfreds. Rikdom og penger er ikke nøkkelen til lykke, men i stedet gode relasjoner og å leve meningsfulle liv med en større hensikt.

Det gis også klare signaler på at det gjelder å forvalte midler på rett måte. Når gode talenter kobles med engasjement, kan omsorg og sosialtjenester få nye ben å gå på.

Her er det sikkert potensiale for den enkelte til å lære om lykken i å gi av det vi allerede har.

La givergleden bli en livsstil. Det handler om mer enn penger.
La givergleden utvikle seg og blomstre!

Trygt lederskap

Hensyn, kameratskap og møte med trygge ledere, kan gi god ideutvikling og kreativitet.

Ledere som er trygge på seg selv, ønsker å gi rom for nytenkning og innspill.

Nøkkelen til fremgang og fornyelse, er åpenhet for å komme med innspill. Med klubben for øye, kan man få en frisk diskusjon uten at noen føler seg tråkket på.

Vi tror at det er mye å hente i vårt klubbmedlemsskap. Vi har medlemmer som sitter på mengder av ulik fagkunnskap, kompetanse og erfaring. Utfordringen for klubbledelsen blir å dyrke fram en kultur som lokker ut rikdommen, og får den fram i lyset. Vi bør lytte etter kreativitet og ideer som finnes blant klubbens medlemmer og medledere.

Anerkjennelse for ethvert forslag gjør det enklere å være kreativ.

For klubbens framtid og fornyelse, så bør kreativiteten få blomstre fra klubbmedlemmer. Vi ønsker å se at THG skal vokse og inkludere nye menn.

Med ønske om et kreativt 2012 til alle lesere!

Forvaltning

Som en liten aktør her i Bergen, i frivillighets Norge, er det et stort uttrykk for tillitt man har fått når THG skal driftes. Alt fra styre og kommitemedlemmer, Byggekveldansvarlige, praktiske funksjoner og nettverksbygging skal følges opp.

Vi er da satt i en situasjon der vi forvalter menneskelige, åndelige og økonomiske ressurser.

Er våre verdier gjennkjennelige i vår forvaltning av disse ressursene?

Får vi ivaretatt den enkelte på en god måte? Er det dekning for å bruke penger innenfor de økonomiske rammer?

Historikken viser, gjennom regnskap, årsmelding og referat, om vedtak i komité og styre, at vi er målbare på det vi gjør mht forvaltning. Det følger alltid en vurdering av nytteeffekt/verdi, ansvarlighet og risiko når verdier skal forvaltes. Økonomi er skapt gjennom medlemmers innsats. Verdier har vokst gjennom fellesskapets innsats gjennom arbeid.

Vi har over tid bygd opp et nettverk bestående av relasjon og kontakt. Dette er også verdier som skal forvaltes. Vi kan nevne sponsorer, leverandører, samarbeid mht messer og andre arr, kursholdere, Credokirken , andre klubber i Bergen og utenfor Hordaland fylke. Viktig er det også å nevne kontakt med enkelt-mennesker som står utenfor klubbfellsskapet, men som vi ønsker å inkludere.

En aktør som gjerne ikke er så ofte nevnt, er Credokirken, som er eier Credohuset. Her finner vi oss selv i en uformell og formell relasjon til Credokirken, Vi nyter av det gode samarbeid og dertil relasjon. Har vi byens beste hobbyklubblokaler? Fasiliteter, tjenester og funksjoner på huset er det kort vei til. En stor takk til eiere av Credohuset foråpne kanaler og samarbeid!

Midt oppi alt fokus på drift, så tilstreber vi å se den enkelte mann og medlem. Vi legger vekt på gjestfrihet, noe vi har fått god tilbakemelding på. Vi annonser åpent for gjester en gang pr.mnd. I møte med de besøkende har vi et ansvar for å forvalte de verdier vi står for, på en naturlig måte. Ved å fortelle om deg selv, om klubben, fritid og livet i sin helhet, så byr vi på oss selv og forvalter verdier gjennom kontakt og relasjon. Muligheten gis det stadig anledning til. Dette er anledninger man bør ta vare på. Vi har derfor fokus på mulighetene og bruker sjansene som byr seg.

Lev livet med fokus på å se etter muligheter. Da blir livet en dimensjon rikere. Du vil da finne ut at du er en forvalter av det gode liv med en åpen himmel over deg.

Lykke til i din forvaltning!

Å bygge opp tillit

For å oppnå tillit, er egenskapene selvinnsikt, selvbeherskelse, motivasjon, empati og sosiale ferdigheter viktige ingredienser.

Avgjørende verdier for å bygge tillit, er respekt, troverdighet. Tillit er viktig for å skape noe sammen, og det er limet som bringer en sammen. Skjulte energiressurser bringes da opp til overflaten.

Å bygge opp tillit, tar tid. For å få tillit, må det jobbes aktivt for å gjøre seg fortjent til den.

Når Bibelen snakker om lederskap, ser den etter personlig integritet, karakterstyrke og et godt hjerte, framfor dyktighet og utrustning. Vi jobber for at dette skal være gjenkjennelig når du møter oss.

Støttegruppe av venner

Ansvaret for å gi omsorg til andre kan overvelde deg, både følelesesmessig, fysisk og mentalt. En støttegruppe av venner eller andre omsorgsgivere, som vil lytte til deg, forstå og lette dine byrder, er godt å ha. I THG ønsker vi å åpne for den gode samtalen, lytte med forståelse og møte mennesker med omsorg. Men det er også viktig å holde ens eget liv i balanse, samtidig som du hjelper andre. Dette krever både engasjement og et målbevisst levesett. Vær trofast mot dine egne behov og grenser, pass på å lade batteriene og søke hjelp der den finnes. Når du klarer å gi deg selv forståelse og kjærlighet, blir du bedre i stand til å gjøre det samme mot andre. Det å yte omsorg kan bli en enda rikere opplevelse ved at man åpner hjertet mot andre i deres tunge stunder. Dette åpner sjelen og lærer deg om kjærlighet og tillit. Dette minner oss om at å vise omsorg mot en selv og andre, er det som virkelig gjør en forskjell i tilværelsen.

”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.”

Miljø å blomstre i

Hobby uten klubbfellesskap? Kan det være som en blomst uten jord og vann? Vi i THG vil oppfordre deg til å bli en del av et klubbfellesskap. Vi vil jobbe for at du skal blomstre.

Du er skapt til fellesskap. Du visner om du isolerer deg og ikke dyrker vennskap. Mennesker med gode relasjoner og hobbyer lever lenger enn ensomme mennesker. I THG kan du dyrke de gledene fellesskapet byr på. Vi prøver også å se etter evner som fins i den enkelte, og vil oppmuntre og gi rom for bruk av evnene. Vi går som mennesker gjennom ulike faser i livet. Da trenger vi fellesskap og ekte vennskap. Når noe skranter, la oss dra opp ermene og bygge i fellesskap. Vi tar alle et tak for å få det bedre. Slik kan klubbfellesskap bli et sted der vi alle kan blomstre.

"Å være forskjellig, men likevel lik, kan gjøre et vennskap verdifullt og rikt. Ja, egentlig ganske unikt!"

Gullgraving mot alle odds.

Vi i THG ønsker å ha tro på mennesker, til tross for tøffe omstendigheter. Utfordringen for en leder er evnen til å se bak fasaden. Vi ser etter potensiale i dem vi leder, etter nye ledere som kan ta på seg verv, praktiske funksjoner og utfordringer i THG. Gleden er stor når utøvd lederskap gjennom samtaler og spørsmål planter evangeliets frigjørende potensiale inn i en manns liv, og vi ser at han blomstrer.

Viktigheten av å stille de rette spørsmålene gjør at man får menn til å tenke etter hva man vil med livet sitt og se sitt personlige potensial. Da begynner man å forstå at forandring er mulig.

I tillegg til omsorg, gode spørsmål og inspirasjon, har kristent lederskap et godt trumfkort:evangeliet. Det løfter og gir hver mann og menneske en mening og hensikt med livet. Evangeliet har kraft i seg til å forvandle selv de verste og utslåtte menn til ressurssterke menn. De vil da begynne å dele med andre menn.

Se lenger inn enn skallet. Ta deg tid til og grave. Kanskje finner du gull?

Menn ønsker utfordringer

Mange menn har behov for å bearbeide sine følelser gjennom aktivitet. For mange menn er en joggetur, treningsøkt eller et hobbyprosjekt viktig for mentalhygienen. Det er kanskje ikke tilstrekkelig nok, men det bør gis rom for menn til å være menn. Menn tiltrekkes av aktiviteter og THG er en gruppe der menn kan samles og snakke sammen om livet og troen i en ramme der felles interesser er utgangspunktet. Vi samles til Byggekvelder, messer, dugnader, turer, Årsfest og klubbmøter. Menn liker generelt å snakke sammen og diskutere i mindre grupper, og snakke direkte og ærlig om livets utfordringer. Da trenger man en trygghet og tillit til de rundt seg som det tar tid til å bygge opp. Vi tror mange menn savner dype og gode vennskap der man kan snakke åpent om livets gleder og utfordringer med andre menn. Man må tørre å la store gutter være store gutter, skreddersy tilbud som gir menn felleskap og boltreplass. Vi trenger gode mannlige forbilder som selv kan skape et miljø for den oppvoksende generasjon. Forbilder som går foran og viser at det er mulig å være helt mann og samtidig fullt overgitt til Gud. Et lidenskapelig trosliv trenger ikke være spesielt ubehagelig eller umandig. Forskjellighet er ikke et problem, men en mulighet for å skape fellesskap med bredde, mangfold og varme. Fellesskap der menn får være menn.

I møte med andre menn

I møte med menn bruker jeg ofte å spørre hvilke interesser som gjorde seg gjeldende i slutten av tenårene. Etter å ha forlatt barndomshjemmet, begynner man med studier og arbeid. Det som til da hadde vært viktig, ble gjerne fortrengt. Etter 15-20 år i arbeidslivet, der man kanskje har fått erfare sine egne begrensninger eller møtt "veggen", blir en del menn litt blank i blikket når de forteller hvilken hobby de hadde, og savnet av det. Vi ser at menn blir engasjerte når de har funnet tilbake til sin hobby og fått meldt seg inn i en lokal hobbyklubb. Å spre interessene bidrar ikke bare til et godt selvbilde og gjør livet mindre risikofylt, men det gir en smitteeffekt til klubbmedlemmets selvfølelse. Klubbledelsen får et energioverskudd og medlemmene får et bredere perspektiv på livet. Dette er et av de moment som gjør det så verdifullt å få være med!

"Et vennlig ord koster så lite og betyr så mye."

Oppladbare batterier

I noe hektiske tider i livet, minner åndedrettet oss om at det skal pustes inn, og så skal det pustes ut.

Det er godt at man har en ventileringsmulighet, noen å snakke sant om eget liv med. I THG ønsker vi å ha det slik.

En god hjelp kan være å komme i gang med å få til gode hverdagsrytmer for din egen opplading i fritid, samliv og gudsrelasjon.

Det er viktig og godt at man har interesser der man kan holde på med noe som gir en tilførsel og personlige venner.

Det handler om dine grenser som du selv setter.

Et batteri som er utladet eller tappet, kan lades opp igjen, og bli fullt brukbart.

Er det tid for ferieplanlegging, eller gjøre noen grep for å ta vare på det gode liv?

Gjøre noen grep mht ladetid?

Lykke til!

"Et vennlig ord koster så lite og betyr så mye!"

I møte med oss selv

Som administrativ leder for en gruppe teknisk hobbyinteresserte, har jeg noen ganger lurt på hvorfor vi holder på med dette og vil gjerne begrunne det.

Teknisk Hobbygruppe står for:

Relasjon: Vi ønsker vi å ha respekt for enkeltindividet som selvstendig tenkende og kreative. Og det burde jo passe godt i en hobbygruppe der kreativiteten bør ha gode kår.

Gode marginer: Vi vil holde god takhøyde og vise raushet i demokratiske prosesser, men samtidig våge å ta korrektiver.

Klubbmiljøet bør være en læringsarena der gode ideer blir verdsatt.

I erkjennelse av at vi er underveis og at mye kan gjøres bedre, er vi i en situasjon der vi evaluere oss selv. Selvinnsikt er viktig.

Det bør være rom for en rimelig porsjon tabbekvote. Man skal kunne være seg selv og kunne senke skuldrene i dette miljøet.

I vår visjon har vi tatt høyde for at vi skal være helhetlige i vår tenkning og handling.

Å fremstå som inkluderende er en styrke når man skal etablere og skape nye kontakter, da kan man komme klikkmentalitet i forkjøpet.

Økonomi: Vi bør alle ha et bevisst forhold til budsjett og kostnader. Derfor bruker vi ikke penger vi ikke har.

Med bidrag fra givere som støtter oss i dette arbeid, skal pengene forvaltes med respekt.

Kvalitet: Fokus på mål og resultater gjør at vi er kvalitetsorienterte. Vi synes derfor at det er viktig med "omgivelser som kan lime oss sammen" og utvikle god kultur, involvering, vi-følelser og eierskap.

Noen av disse enkle punktene håper vi skal medvirker til at klubbens visjon og verdier får prege oss og komme til uttrykk i møte med mennesker.

Med fokus på verdier

Geir Asle Vindheim

Teknisk Hobbygruppe

Lønn i frivillig arbeid

I det frivillige arbeidet er rammen slik at man ikke kan lokke med bonuser, fallskjerm, gode forsikringsavtaler og pensjoner, styrehonorar og godtgjørsle eller reiseregning på statens satser.

Men det man kan friste med i det frivillige arbeidet er å lytte i den gode samtalen og "klatre på den gode tanken", oppleve fellesskap, samhold og vennskap, og å medvirke til at den enkeltes kreativitet kommer fram.

Det verdifulle er at den enkelte blir funnet og tatt vare på og se den enkeltes glede og personlighet komme til uttrykk. Dette gir et godt innhold i frivillig sammenheng.

Dette er noe av det som gjør at dette betaler seg gjennom et frivillig engasjement.

Derfor ønsker vi å se det enkelte medlem få glede seg i lag som menn, der menn kan få være menn.

Er THGs visjon og verdisyn gjenkjennelig?

Ha et godt engasjement i et nytt år!

Kommentarer

solbjørg

16.04.2012 23:32

Intressant å se et så grundig og berikende tiltakk!
Et kvinneblikk!

Nyeste kommentarer

05.01 | 20:52

Hei jeg er ny og vil gjerne komme den 7 januar. Hva er adressen til dere? Jeg prøver meg på å bygge opp tog bane.

05.09 | 11:26

Hei, hvor er det mulig å få tekniske opplysninger om flåmsbanen?

11.10 | 13:37

open-source

02.10 | 07:02

calculating

Del denne siden